วีซ่าธุรกิจออสเตรเลีย (Business Visitor Short Stay)

Business Visitor (Short Stay) คือวีซ่าธุรกิจแบบชั่วคราวระยะสั้น โดยผู้สมัครขอวีซ่าธุรกิจประเภทนี้จะต้องมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อไปเข้าร่วมสัมมนา, อภิปราย, ประชุม, การฝึกอบรม, ดูงาน หรือเยี่ยมชมธุรกิจที่ประเทศออสเตรเลียในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน โดยผู้สมัตรจะต้องมีเอกสารรับรองจากหน่วยงานทางประเทศออสเตรเลียเป็นลายลักษณ์อักษร อาทิ จดหมายเชิญ, จดหมายธุรกิจ, จดหมายรับรอง, อีเมล หรือเอกสารทางการอื่นๆ เพื่อใช้ประกอบเอกสารในการขอยื่นวีซ่าธุรกิจ

ทีมงานซิดนีย์สแควร์มีบริการรับยื่นวีซ่าธุรกิจออสเตรเลีย หากคุณไม่อยากโดนปฎิเสธวีซ่าและเสียประวัติกับทางสถานทูต อย่าเสี่ยงยื่นวีซ่าโดยไม่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ให้เราเป็นคนอำนวยความสะดวกให้คุณ เพราะเรามีทีมงานที่มีความชำนาญด้านการขอวีซ่าโดยเฉพาะ เราใช้เวลาเตรียมเอกสารและตรวจเช็คอย่างละเอียดให้คุณในทุกขั้นตอน เรามีทีมงานแปลเอกสารที่มีประสิทธิภาพ และเราอัพเดทข้อมูลเงื่อนไขของวีซ่าแต่ละประเภทกับทางสถานทูตอยู่ตลอด

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าธุรกิจ ประเทศออสเตรเลีย มีดังต่อไปนี้
1. แบบฟอร์มวีซ่าธุรกิจประเทศออสเตรเลีย ( Form 1415 ) ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว
2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน
3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นพื้นสีขาวหรือสีอ่อน
4. สำเนาบัตรประชาชน
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
7. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือฝากประจำ ฉบับจริงที่ออกจากทางธนาคาร
8. เอกสารการทำงานหรือเอกสารที่มาของรายได้ เช่นจดหมายรับรองงาน หรือกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการต้องแสดงสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
9. จดหมายเชิญ จดหมายธุรกิจ หรือ หนังสือรับรอง ที่ออกโดยหน่วยงานจากประเทศออสเตรเลีย
10. จดหมายอธิบายเหตุผลที่ต้องการเดินทางไป (ถ้ามี)
11. ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว 4,150 บาท (อัพเดท 2 กันยายน 2556 อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบกับทางเจ้าหน้าที)
12. รายละเอียดการเดินทาง

สถานทูตออสเตรเลียได้แต่งตั้งให้บริษัท VFS (ประเทศไทย) จำกัด เป็นศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย โดยทางSydneySquare จะเป็นผู้จัดเตรียมเอกสารในทุกขั้นตอนอย่างละเอียด และบริการนำเอกสารทั้งหมดไปยื่นให้ที่ศูนย์รับยื่นคำร้อง (VFS) ซึ่งการยื่นเอกสารประกอบการขอวีซ่าทั้งหมดจะถูกจัดส่งไปให้ทางสถานทูตออสเตรเลียเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติวีซ่าแต่เพียงผู้เดียว โดยสถานทูตออสเตรเลียจะประเมินจากคุณสมบัติของผู้ยื่นขอวีซ่าและเอกสารประกอบที่ยื่นเข้าไปทั้งหมด 

สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้สถานทูตฯอนุมัติวีซ่าก็คือการที่ผู้ยื่นขอวีซ่าสามารถแสดงหลักฐานให้ครบถ้วนและตรงกับวัตถุประสงค์ของวีซ่าอย่างชัดเจน  ทางทีมงานSydneySquare มีความพร้อมเป็นอย่างมากที่จะให้บริการด้านวีซ่าออสเตรเลียจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญการยื่นวีซ่าออสเตรเลียมายาวนาน

เราคือทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านวีซ่าออสเตรเลีย บริการรับยื่นวีซ่าธุรกิจประเทศออสเตรเลีย

วีซ่าออสเตรเลียTel. 061 818 2288 / 063 303 9444
LINE ID.  SydneySquare
Email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.ติดต่อซิดนีย์สแควร์
Tel: 061 818 2288 | Line: Sydneysquare | Email: Sydneysquare@hotmail.com
ชื่อ:
อีเมล:
เบอร์โทร:
หลักสูตร:
เมืองที่สนใจ:
ข้อความ: