การสอบ IELTS

การสอบ IELTS ศูนย์รับสมัครสอบ IELTS

IELTS

International English Language Testing System (IELTS) หากคุณต้องการไปเรียนหรือทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก คุณอาจต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าคุณมีระดับการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี การสอบ IELTS จึงเป็นการทดสอบว่าคุณมีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใด

IELTS คือการสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษนานาชาติ รวบรวมทั้ง 4 ทักษะคือ Listening , Reading, Writing, Speaking รวมทั้งความรู้ทักษะด้านไวยากรณ์ การสอบ IELTS ได้ถูกออกแบบข้อสอบมาเพื่อใช้ประเมินความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของผู้สอบที่ต้องการไปเรียนหรือทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ผลสอบของ IELTS เป็นที่ยอมรับในหลายร้อยแห่งทั่วโลก และเป็นที่ยอมรับในเกือบทุกมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย, อเมริกาเหนือ, แคนาดา, นิวซีแลนด์และอังกฤษ ผลIELTS ยังเป็นที่ยอมรับสำหรับการโยกย้ายถิ่นฐานในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อีกด้วย

การสอบใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง โดยเริ่มจากการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด ผลสอบจะได้รับภายใน 13 วันหลังจากวันสอบ โดยจะมีคะแนนระบุความสามารถทั้ง 4 ทักษะและคะแนนรวมเฉลี่ยพร้อมคำอธิบายสั้นๆถึงระดับคะแนนของผู้สอบ โดยผลสอบจะเก็บไว้ใช้ได้เป็นเวลา 2 ปี

การสอบ IELTS แบ่งเป็น 2 ประเภท

- Academic Modules เพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรือสูงกว่า

- General Training Modules เพื่อการสมัครงานและย้ายถิ่นฐานเข้าประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

เวลาการสอบIELTS ในแต่ละทักษะ

- Lisitining 30 นาที ผู้สอบต้องฟังเนื้อเรื่องจากเทปซึ่งเนื้อหาจะประกอบไปด้วยการสนทนาและบทพูดรวมทั้งการออกเสียง ผู้สอบจะได้ฟังเทปเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะให้เวลาในการอ่านคำถามและเขียนคำตอบ

- Reading 60 นาที มีเนื้อเรื่องให้อ่าน 3 ตอน พร้อมด้วยคำถามที่ต้องปฎิบัติตาม ซึ่งเนื่อหาเหล่านี้ได้มาจากหนังสือ นิตยสาร และ หนังสือพิมพ์ ในทุกๆเรื่องเป็นเรื่องทั่วไป ไม่ได้เจาะจงเฉพาะทางใดทางหนึ่ง

- Writing 60 นาที มี 2 หัวข้อ หัวข้อแรกผู้สอบต้องเขียนรายงานประมาณ 150 คำ ตามเนื้อหาในภาพ เพื่อแสดงความสามารถในการบรรยายรายละเอียดและอธิบายข้อมูลจากภาพ หัวข้อที่ 2 ให้ผู้สอบ เขียนเรียงความสั้นๆประมาณ 250 คำ เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือตอบปัญหาโดยถ่ายทอดมาเป็นการเขียนที่เหมาะสม

- Speaking 11-14 นาที รูปแบบการสอบประกอบไปด้วยการสัมภาษณ์ปากเปล่าระหว่างผู้สอบและอาจารย์โดยมี 3 ส่วนหลักๆ คือ 1. คำถามทั่วไปเกี่ยวกับตัวเองและครอบครัว 2. ผู้สอบจะได้บัตรเพื่อให้พูดเกี่ยวกับหัวข้อนั้นๆ 3. อาจารย์จะหยิบยกประเด็นขึ้นมาเพื่อให้ผู้สอบต้องโยงให้เข้ากับหัวข้อในส่วนที่ 2

IELTSเอกสารในการสมัครสอบIELTS

- ใบสมัครสอบที่กรอกครบถ้วน (กรอกเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)

- สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาพาสปอร์ต

- รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว 2 ใบ

- เงินค่าสมัครประมาณ 6,300 บาท