The University of Sydney

The University of Sydney

The University of Sydney ก่อตั้งเมื่อปี 1850 และเป็นมหาวิทลัยแห่งแรกของประเทศออสเตรเลีย จึงจัดเป็นมหาลัยที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด และมีประวัติการศึกษาทางวิชาการที่เป็นเลิศแห่งหนึ่งของประเทศออสเตรเลียอีกด้วย มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องการเรียนการสอนของคณาอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒฺที่ถูกจัดว่าดีเยี่ยมในระดับTOP 5 ของประเทศออสเตรเลีย นอกจากนั้นทางมหาลัยยังเป็นที่รู้จักในวงการวิจัยด้วยความเป็นศูนย์รวมของกลุ่มผู้นำทางด้านวิชาการของสังคมโลก

 University of Sydney

คณะต่างๆใน University of Sydney
- Agriculture, Food and Natural Resources
- Architecture, Design and Planning
- Arts (Sydney College of the Arts)
- Dentistry
- Economics and Business
- Education and Social Work
- Engineering and Information Technologies
- Health Sciences
- Law
- Medicine
- Music (Sydney Conservatorium of Music)
- Nursing & Midwifery
- Pharmacy
- Science
- Veterinary Science

เอกสารสมัครเรียน
 ใบสมัคร
 สำเนาพาสปอร์ต
 Transcript
 ผลสอบ IELTS หรือ TOEFL
 Personal Statement (สำหรับปริญญาเอก)
 Research Proposal (สำหรับปริญญาเอก)
 Acceptance letter from Supervisor (สำหรับปริญญาเอก)

เวบไซต์ของมหาวิทยาลัย University of Sydney : www.sydney.edu.au