โรงเรียนภาษาในซิดนีย์

Sydney College of Business & IT

Sydney College of Business and IT (SCBIT) เป็นสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจและ IT ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารธุรกิจ นักศึกษาที่จบหลักสูตรอนุปริญญา (Advance Diploma) จาก SCBIT และต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทต่อ ก็สามารถนำผลการเรียนจาก SCBIT เพื่อเข้าสมัครเรียนต่อกับมหาวิทยาลัยได้หลายที่ โดยหลักสูตรของทางสถาบันมีการรับรองจาก New South Wales Vocational education and training Accreditation Board (VETAB) จึงทำให้นัเรียนสามารถมั่นใจในคุณภาพการเรียนการสอนของสถาบันได้มากยิ่งขึ้น

จุดเด่นของสถาบัน SCBIT

1. ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก New South Wales Vocational education and training Accreditation Board (VETAB)
2. มีชื่อเสียงทางหลักสูตร IT และ Business
3. ทุกหลักสูตรเป็นหลักสูตรที่ผสมผสานระฟว่างภาคทฤษฎีแลัภาคปฏิบัติ เน้นให้ผู้เรียนได้นำไปใช้จริง
4. หลักสูตรถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยสามารถโอนหน่วยกิตเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องเรียนซ้ำ
5. คณาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญาที่ทรงคุณวุฒิระดับสูง โดยมีแนวคิดที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคคลกับผู้เรียน ประกอบกับจำนวนนักเรียนในแต่ละห้องมีขนาดเล็กทำให้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นได้อย่างทั่วถึง
6. บรรยากาศการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นหลัก มีความเป็นกันเอง รวมถึงอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เสริมสร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่สูงสุด
7. อุปกรณ์การเรียนที่ครบคันทันสมัย ห้องเรียน สื่อการสอนระบบออสไลน์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดและระบบห้องสมุดออนไลน์ ห้องกิจกรรม Wireless Campus
8. มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดีสำหรับดูแลนักเรียนต่างชาติโดยเฉพา แบบ one stop service รวมถึงเจ้าหน้าที่แนะแนวให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการโดยเฉาะบุคคลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่แนะแนวคอยให้คำปรึกษาเรื่องการหางาน part time โดยเฉพาะ
9. ทำเลตั้งอยู่ใจกลางเมืองซิดนีย์ เดินทางสะดวกสบายและปลอดภัย อยู่ในแหล่งธุรกิจการค้าที่สำคัญของซิดนีย์ ทำให้นักเรียนมีโอกาสสูงในการหาประสบการณ์ระหว่างเรียน รวมทั้งโอกาศในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่หลากหลาย
10. เรามุ่งเน้นการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง แต่เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนชาวออสเตรเลียและนักเรียนชาวต่างชาติได้เรียนหลักสูตรที่มุ่งเน้นคุณภาพ ค่าเล่าเรียนของเราจึงไม่แพงเมื่อเปรียบเที่ยบกับสถาบันอื่นๆ
11. มีบริการจัดหาที่พักและโฮมสเตย์

 

 หลักสูตรที่เปิดสอน

- Diploma of Management ระยะเวลาหลักสูตร 1 ปี
- Advance Diploma of Management ระยะเวลาหลักสูตร 2 ปี
- Diploma of IT (Software Development) ระยะเวลาหลักสูตร 1 ปี
- Advance Diploma of IT ระยะเวลาหลักสูตร 2 ปี
- Graduate Diploma in Accounting ระยะเวลาหลักสูตร 1 ปี
- Graduate Diploma in IT ระยะเวลาหลักสูตร 1 ปี