Claim Tax หรือ Tax Return ช่วงเวลาแห่งการคืนภาษี

TAX RETURN หรือ TAX REFUND ช่วงเวลาแห่งการ CLAIM TAX

 

คุณรู้หรือไม่ว่า Tax Return หรือการ Claim Tax คืออะไร ?
เปรียบง่ายๆก็เหมือนกับการยื่นภาษีส่วนบุคคลกับกรมสรรพากรบ้านเรา ซึ่งในประเทศออสเตรเลียช่วงเดือนกรกฏาคมของแต่ละปีซึ่งเป็นช่วง End of Financial Year ผู้ที่มีรายได้ทุกคนต้องยื่นแบบฟอร์มภาษีรายได้ส่วนบุคคลให้กับทาง Australian Taxation Office (ATO) ซึ่งทาง ATO ก็จะคำนวนรายได้และรายจ่ายเพื่อไปคำนวนหักลดหย่อนภาษี ซึ่งถ้าเราจ่ายภาษีไปมากกว่าที่เราควรจะจ่าย เราจะได้รับเงินภาษีคืนจากทาง ATO หรือในอีกกรณีหนึ่งก็คือ ถ้าเราอยู่ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เราก็จะได้รับเงินภาษีคืนจาก ATO เช่นเดียวกันกัน
สำหรับนักเรียนต่างชาติที่มาเรียนในประเทศออสเตรเลียจะสามารถทำงานได้ไม่เกิน 40 ชั่วโมง ต่อ 2 สัปดาห์ ซึ่งก็จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยโดยอัตโนมัติ ดังนั้นนักเรียนส่วนมากจะได้รับเงินภาษีคืนจาก ATO ซึ่งจะได้คืนมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นระดับรายได้ ระยะเวลาการทำงาน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ฯลฯ

เราต้องยื่นเอกสารแบบฟอร์มภาษีรายได้ส่วนบุคคลเมื่อไหร่ ?
ช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงตุลาคมของทุกปี

ระยะเวลานานเท่าไหร่ที่จะได้รับเงินภาษีคืน?
ในกรณีที่ยื่นแบบออนไลน์จะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ หรือ ถ้ายื่นทางไปรษณีย์จะใช้เวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์

เราต้องยื่นเอกสารแบบฟอร์มภาษีรายได้ส่วนบุคคลหรือไม่
จำเป็นต้องยื่น เพราะกฎหมายภาษีออสเตรเลียกำหนดให้บุคคลที่ได้รับรายได้ทุกคนในประเทศออสเตรเลีย จะต้องยื่นเอกสารแบบฟอร์มภาษีรายได้ส่วนบุคคล ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่การทำงาน Part Time ชั่วครั้งชั่วคราวก็ตาม

เอกสารหรือข้อมูลที่ต้องใช้ประกอบการยื่นขอ Claim Tax
– Tax File Number (TFN) ซึ่งก็คือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรบ้านเรา
– Payment Summary หรือ Group Certificate เป็นเอกสารที่แสดงยอดรายได้รวมถึงยอดภาษีที่เราได้จ่ายไปทั้งหมดจากการทำงาน ซึ่งนายจ้างเป็นผู้ออกให้เรา
– ข้อมูลส่วนตัว อาทิ เลขที่บัญชีธนาคาร, วันเดือนปีเกิด, ชื่อสามี ภรรยา และวัน เดือน ปีเกิด (ถ้ามี) และ ที่อยู่ปัจจุบัน

What is Superannuation?
Superannuation ก็เหมือนกับกองทุนเงินบำนาญที่นายจ้างต้องจ่ายให้เรา ถ้ารายได้ของเราเกิน 450 เหรียญต่อเดือน ตามกฎหมายแล้วนายจ้างต้องจ่ายเงิน super ให้เราเป็นอัตรา 9% ของรายได้ นักเรียนต่างชาติโดยมากไม่รู้ว่าเราสามารถขอเงิน super ของเราคืนได้เวลาที่เราจะเดินทางกลับประเทศ บางคนมีเงินใน super หลายพันเหรียญ แต่ไม่ทราบว่าตัวเองสามารถถอนเงินตรงนั้้นออกมาได้ จึงทิ้งเงินจำนวนนั้นคืนให้แก่รัฐบาลออสเตรเลียโดยไม่รู้ตัว