Work and Holiday Visa

Work and Holiday Visa (Subclass 417) 

โครงการ Work and Hoiday Visa ของประเทศออสเตรเลีย เป็นโครงการของรัฐบาลออสเตรเลียโดยมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนคนไทยได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวัฒนธรรมเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเยาวชนทั้งสองประเทศ โดยผู้ได้รับวีซ่าสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวและทำงานในประเทศออสเตรเลียได้ไม่เกิน 12 เดือน โดยสามารถทำงานได้ครั้งละ 6 เดือน ต่อ 1 นายจ้าง และสามารถลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระยะสั้นได้ไม่เกิน 4 เดือน (17 สัปดาห์) ผู้ที่สนใจจะต้องมีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้ว และต้องมีระดับภาษาอังกฤษเทียบเท่ากับ IELTS 4.5 หรือเรียบจบปริญญาตรีในหลักสูตรภาษาอังกฤษ

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและ ผู้สูงอายุ (สท) www.opp.go.th ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาล ที่มีหน้าที่ออกใบรับรองคุณสมบัติ ซึ่งจะเอาไปใช้ในการขอวีซ่ากับสถานทูตออสเตรเลีย หรือศูนย์รับยื่คำร้อง (VFS) โดยวีซ่าประเภท Work and Holiday ไม่สามารถสมัครผ่านบริษัทตัวแทนได้ ผู้สมัครต้องไปทำเรื่องด้วยตัวเองเท่านั้น

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครขอ Work and Holiday VISA

– ใบสมัครขอวีซ่า (แบบฟอร์ม 1208)
– หนังสือเดินทางเล่มจริงพร้อมสำเนาที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน
– หลักฐานการศึกษาคือใบปริญญา เเละใบรายงานผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี
– หนังสือรับรองจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ( www.opp.go.th โทร 02 255-5850-7)
– หลักฐานทางการเงิน ที่มีเงินคงเหลือประมาณ 5,000 ดอลล่าห์ออสเตรเลีย ขึ้นไป
– ผลทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS 4.5 หรือมากกว่า (ใช้ได้ทั้งเเบบ General หรือ Academic )
– เงินค่าธรรมเนียมวีซ่า AUD495
– แผนการเดินทางคร่าวๆ และประเภทงานที่สนใจ (เขียนเป็นภาษาอังกฤษประมาณ 1 หน้า


เราคือทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านวีซ่าออสเตรเลีย 
บริการรับยื่น Work and Holiday Visa ประเทศออสเตรเลีย