วีซ่าแต่งงาน (คู่สมรส) ประเทศออสเตรเลีย

วีซ่าแต่งงาน (คู่สมรส) ประเทศออสเตรเลีย

วีซ่าแต่งงานหรือวีซ่าคู่สมรส จำเป็นต้องแสดงถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของทั้งคู่ ซึ่งจะสามารถแสดงให้สถานทูตฯเห็นได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ อาทิ ข้อมูลการโอนเงิน, ตั๋วเครื่องบินที่เดินทางไปมาหากัน, รูปถ่าย, อีเมล์, พยานบุคคลที่เชื่อถือได้  รวมไปถึงเอกสารที่สามารถยืนยันความสัมพันธ์ได้อย่างชัดเจน ซึ่งความสัมพันธ์ที่แท้จริงประกอบกับหลักฐานที่แสดงถึงความสัมพันธ์อย่างละเอียดจะช่วยให้มีโอกาสได้รับการอนุมัติวีซ่าสูง

ทีมงานซิดนีย์สแควร์มีบริการรับยื่นวีซ่าแต่งงาน (คู่สมรส) ของออสเตรเลีย หากคุณไม่อยากโดนปฎิเสธวีซ่าและเสียประวัติกับทางสถานทูต อย่าเสี่ยงยื่นวีซ่าโดยไม่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ให้เราเป็นคนอำนวยความสะดวกให้คุณ เพราะเรามีทีมงานที่มีความชำนาญด้านการขอวีซ่าโดยเฉพาะ เราใช้เวลาเตรียมเอกสารและตรวจเช็คอย่างละเอียดให้คุณในทุกขั้นตอน เรามีทีมงานแปลเอกสารที่มีประสิทธิภาพ และเราอัพเดทข้อมูลเงื่อนไขของวีซ่าแต่ละประเภทกับทางสถานทูตอยู่ตลอด

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าแต่งงาน (วีซ่าคู่สมรส) มีดังนี้
เอกสารส่วนตัวของผู้สมัคร
- แบบฟอร์มยื่นขอวีซ่า
- รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว 2 รูป
- สูติบัตร บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ของผู้ขอวีซ่า
- ใบรับรองการเปลี่ยนชื่อ/ สกุล
- ใบมรณะบัตรของบุคคลในครอบครัว (เช่นบุตรหรืออดีตคู่สมรส)
- ใบรับรองการหย่า ในกรณีเคยสมรสมาก่อน
- ผลการตรวจสุขภาพ ตรวจโดยแพทย์ประจำโรงพยาบาลที่ได้รับการยอมรับโดยสถานทูตเท่านั้น
- ใบรับรองการสอบประวัติจากแผนกสันติบาล ของกรมตำรวจ
- เอกสารแสดงการรับราชการทหารหรือใบรับรองการพ้นจากการรับราชการทหาร
- เอกสารยืนยันสถานะภาพโสด ซึ่งออกโดยสํานักงานเขต/อําเภอ
หลักฐานแสดงความสัมพันธ์
- จดหมายจากผู้ขอวีซ่าระบุรายละเอียดประวัติความเป็นมากับคู่รัก
- จดหมายจากพยานจากบุคคลที่สามารถยืนยันความสัมพันธ์อย่างน้อย 2 ท่าน
- หลักฐานแสดงการติดต่อ เช่น จดหมาย อีเมล์ ใบเรียกเก็บค่าโทรศัพท์ รูปถ่าย หลักฐานการโอนเงิน ฯลฯ
- ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่สมรส)
- ในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้แสดงหลักฐานว่าได้คบหากันมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน ก่อนวันที่ยื่นใบสมัคร
เอกสารของคู่สมรส (Sponsor)
- รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว 2 รูป
- หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้มีสัญชาติออสเตรเลีย หรือถือวีซ่าถาวรของประเทศออสเตรเลีย
- เอกสารการตรวจสุขภาพและ การสอบประวัติ
- หลักฐานทางด้านการเงิน ที่แสดงให้เห็นว่าสามารถดูแลคู่สมรสได้
- ใบรับรองการหย่า หากเคยสมรสมาก่อน

สถานทูตออสเตรเลียได้แต่งตั้งให้บริษัท VFS (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย โดยทาง Sydney Square จะเป็นผู้จัดเตรียมเอกสารในทุกขั้นตอนอย่างละเอียด และบริการนำเอกสารทั้งหมดไปยื่นให้ที่ศูนย์รับยื่นคำร้อง (VFS) ซึ่งการยื่นเอกสารประกอบการขอวีซ่าทั้งหมดจะถูกจัดส่งไปให้ทางสถานทูตออสเตรเลียเป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า โดยสถานทูตออสเตรเลียจะประเมินจากคุณสมบัติของผู้ยื่นขอวีซ่าและเอกสารประกอบที่ยื่นเข้าไปทั้งหมด 

สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้สถานทูตฯอนุมัติวีซ่าก็คือ การที่ผู้ยื่นขอวีซ่าสามารถแสดงหลักฐานให้ครบถ้วนและตรงกับวัตถุประสงค์ของวีซ่าอย่างชัดเจน  ทางทีมงาน Sydney Square มีความพร้อมเป็นอย่างมากที่จะให้บริการด้านวีซ่าออสเตรเลียจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญการยื่นวีซ่าออสเตรเลียมายาวนาน

เราคือทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านวีซ่าออสเตรเลีย บริการรับยื่นวีซ่าแต่งงาน (คู่สมรส) ประเทศออสเตรเลีย

บริการรับยื่นวีซ่าออสเตรเลีย Tel. 08-0120-0021 

วีซ่าออสเตรเลียLINE ID.  @SydneySquare 
Email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.