วีซ่านักเรียน ประเทศออสเตรเลีย

วีซ่านักเรียน ประเทศออสเตรเลีย Student Visa : Australia

สถานทูตออสเตรเลียเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเดินทางไปศึกษาต่อยังประเทศออสเตรเลียเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งวีซ่านักเรียนจะสามารถทำงานได้ 40 ชั่วโมงต่อ2สัปดาห์ได้อย่างถูกกฏหมาย โดยทางสถานทูตฯจะมีเกณฑ์การประเมินว่าบุคคลที่ยื่นขอวีซ่านักเรียนมีความเหมาะสมที่จะพิจารณาอนุมัติวีซ่าหรือไม่ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. สถานภาพส่วนตัว เช่นประวัติการทำงาน ประวัติการเรียนที่ผ่านมา
2. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือนที่มีรายการเดินบัญชีอย่างสม่ำเสมอ และไม่ได้แสดงถึงการตั้งใจจะนำเงินเข้าเพื่อใช้ขอวีซ่าเพียงอย่างเดียว
3. มีคนรู้จักในออสเตรเลียหรือไม่
4. มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรที่จะไปเรียนมากน้อยแค่ไหน
5. วีซ่านักเรียนที่ขอไป จะมีการเปลี่ยนเป็นวีซ่าประเภทอื่นในอนาคตอื่นหรือไม่
6. ทำไมถึงอยากไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลีย ทำไมไม่เลือกเรียนที่เมืองไทย ทั้งๆที่เมืองไทยค่าเรียนถูกกว่าที่ออสเตรเลีย
7. หลักสูตรที่จะไปเรียนเกี่ยวข้องกันยังไงกับหลักสูตรการเรียนที่ผ่านมา
8. ประวัติของนักเรียนที่เคยเดินทางไปเที่ยวทั้งประเทศออสเตรเลียและประเทศอื่น ทำผิดกฎวีซ่ามาแล้วหรือเปล่า
9. นักเรียนที่เคยไปออสเตรเลียแล้ว จะพิจารณาถึงประวัติการเรียน เวลาเรียน และเคยทำผิดกฎของสถานทูตฯหรือไม่

ทีมงานซิดนีย์สแควร์มีบริการรับยื่นวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย หากคุณไม่อยากโดนปฎิเสธวีซ่าและเสียประวัติกับทางสถานทูต อย่าเสี่ยงยื่นวีซ่าโดยไม่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ให้เราเป็นคนอำนวยความสะดวกให้คุณ เพราะเรามีทีมงานที่มีความชำนาญด้านการขอวีซ่าโดยเฉพาะ เราใช้เวลาเตรียมเอกสารและตรวจเช็คอย่างละเอียดให้คุณในทุกขั้นตอน เรามีทีมงานแปลเอกสารที่มีประสิทธิภาพ และเราอัพเดทข้อมูลเงื่อนไขของวีซ่าแต่ละประเภทกับทางสถานทูตอยู่ตลอด

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่านักเรียน ประเทศออสเตรเลีย มีดังต่อไปนี้
1. แบบฟอร์มวีซ่านักเรียน ประเทศออสเตรเลีย (157A) ที่กรอกสมบูรณ์แล้ว
2. เอกสารตอบรับจากสถาบัน Confirmation of Enrolment (E-COE)
3. รูปถ่ายหน้าตรง (อายุไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 2 นิ้ว
4. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
5. สำเนาสูติบัตร
6. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน
7. หลักฐานการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลที่สถานทูตกำหนด
8. Transcript ตัวจริงพร้อมสำเนา
9. เอกสารรับรองการทำงาน
10. หลักฐานอื่น ๆ หลังจากจบการศึกษา เช่น ประกาศนีย์บัตรด้านภาษา คอมพิวเตอร์ หรือหลักสูตรอื่น ๆ
11. กรณีที่มิได้ทำงานเกินกว่า 1 ปี ให้นำใบรับรองจากผู้ปกครองว่า ได้อยู่ในความดูแลจากผู้ปกครองมาโดยตลอด
12. กรณีที่เคยถูกปฏิเสธ Visa มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็ตามควรมีหลักฐานชี้แจงการถูกปฏิเสธแนบมาด้วย
13. หลักฐานทางการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน (ถ้าเป็นสมุดบัญชีเล่มจริงจะทำให้น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น)
14. จดหมายยินยอมเป็นผู้สนับสนุนทางการเงิน (ไม่ต้องใช้ กรณีที่ใช้บัญชีของตนเอง)
15. เอกสารระบุความเกี่ยวพันธ์ ระหว่างนักเรียนและผู้สนับสนุนทางการเงิน เช่นสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้สนับสนุนทางการเงิน
16. จดหมายรับรองการทำงาน หรือหลักฐานแสดงรายได้ของผู้สนับสนุนทางการเงิน
17. ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่านักเรียน ประเทศออสเตรเลีย 
18. สำหรับนักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอม ( Letter of Consent ) พร้อมลายเซ็น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา สำเนาสูติบัตรของนักเรียน เอกสารการเป็นผู้ปกครองและที่พักจากสถาบัน

 

สถานทูตออสเตรเลียได้แต่งตั้งให้บริษัท VFS (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย โดยทางSydneySquare จะเป็นผู้จัดเตรียมเอกสารในทุกขั้นตอนอย่างละเอียด และบริการนำเอกสารทั้งหมดไปยื่นให้ที่ศูนย์รับยื่นคำร้อง (VFS) ซึ่งการยื่นเอกสารประกอบการขอวีซ่าทั้งหมดจะถูกจัดส่งไปให้ทางสถานทูตออสเตรเลียเป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า โดยสถานทูตออสเตรเลียจะประเมินจากคุณสมบัติของผู้ยื่นขอวีซ่าและเอกสารประกอบที่ยื่นเข้าไปทั้งหมด 

สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้สถานทูตฯอนุมัติวีซ่าก็คือ การที่ผู้ยื่นขอวีซ่าสามารถแสดงหลักฐานให้ครบถ้วนและตรงกับวัตถุประสงค์ของวีซ่าอย่างชัดเจน  ทางทีมงานSydneySquare มีความพร้อมเป็นอย่างมากที่จะให้บริการด้านวีซ่าออสเตรเลียจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญการยื่นวีซ่าออสเตรเลียมายาวนาน

 เราคือทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านวีซ่าออสเตรเลีย บริการรับยื่นวีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย

บริการรับยื่นวีซ่าออสเตรเลีย Tel. 080-120-0021

วีซ่าออสเตรเลียLINE ID.  @SydneySquare
Email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.