วีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย Visitor Visa (subclass 600)

วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียสามารถขอได้ตั้งแต่ 3 เดือน และสูงสุดถึง 3 ปี แต่จะเข้าออกประเทศได้ครั้งละไม่เกิน 3 เดือน โดยสถานทูตจะเป็นผู้พิจารณาว่าควรอนุมัติให้ระยะเวลาของวีซ่าเท่าไหร่ ซึ่งระยะเวลาของวีซ่าจะขึ้นอยู่กับเหตุผลและหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีความจำเป็นที่จะเดินทางไปประเทศออสเตรเลียมากน้อยแค่ไหน

เหตุผลหลักๆที่อาจทำให้คุณโดนปฎิเสธวีซ่าก็คือ เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาวีซ่าคิดว่าคุณจะโดนหลอกไปขายหรือโดนหลอกไปทำงาน, หรือพอคุณได้เข้าประเทศแล้วจะไม่ยอมกลับ และสุดท้ายก็คือกลัวว่าคุณจะแอบไปทำงานเพราะวีซ่าท่องเที่ยวไม่อนุญาติให้ทำงานในทุกกรณ๊ เพราะฉนั้นแล้วคุณควรเตรียมเอกสารต่างๆให้ครบเพื่อยืนยันว่าคุณมีวัตถุประสงค์เพื่อไปท่องเที่ยวอย่างแท้จริงและมิได้มีวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่นๆ

ทีมงานซิดนีย์สแควร์มีบริการรับยื่นวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย หากคุณไม่อยากโดนปฎิเสธวีซ่าและเสียประวัติกับทางสถานทูต อย่าเสี่ยงยื่นวีซ่าโดยไม่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ให้เราเป็นคนอำนวยความสะดวกให้คุณ เพราะเรามีทีมงานที่มีความชำนาญด้านการขอวีซ่าโดยเฉพาะ เราใช้เวลาเตรียมเอกสารและตรวจเช็คอย่างละเอียดให้คุณในทุกขั้นตอน เรามีทีมงานแปลเอกสารที่มีประสิทธิภาพ และเราอัพเดทข้อมูลเงื่อนไขของวีซ่าแต่ละประเภทกับทางสถานทูตอยู่ตลอด

 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศออสเตรเลีย มีดังต่อไปนี้

 1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน
 2. ประวัติการเดินทางในหนังสือเดินทาง (Travel History) (ถ้ามี)
 3. รูปถ่ายหน้าตรง (อายุไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 2 นิ้ว 1 รูป
 4. สำเนาบัตรประชาชน
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน
 6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 7. สำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 8. รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (Bank Statement) จากทางธนาคาร
 9. เอกสารการทำงานหรือเอกสารที่มาของรายได้ เช่น จดหมายรับรองงานหรือกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการต้องแสดงสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 10. จดหมายเชิญ พร้อมทั้งเอกสารส่วนตัวของผู้เชิญ (ถ้ามี)
 11. จดหมายอธิบายเหตุผลที่ต้องการไปเที่ยว หรือ รายละเอียดการเดินทาง (ถ้ามี)
 12. สำหรับผู้เดินทางที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี ต้องมีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรจากที่ว่าการอำเภอยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางโดยบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฏหมาย ที่ไม่ได้เดินทางด้วย หรือ บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฏหมายผู้ปกครองที่มิได้เดินทางพร้อมบุตร ลงนามการยินยอมโดยใช้แบบฟอร์ม 1229 (ใบอนุญาตยินยอมให้ บุตรผู้เยาว์เดินทาง) โดยลงชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย (AVAC)
 13. สำหรับผู้เดินทางที่มีอายุมากกว่า 75 ปีต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าสามารถเดินทางได้ และประกันสุขภาพสำหรับการเดินทาง

 

ค่าธรรมเนียมในการขอ Australia Vistor Visa

การยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลียในสถานการณ์การแพร่ะบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ปัจจุบันจะต้องยื่นผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้

 • ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่ายื่นผ่านระบบออนไลน์ AUD145 (ประมาณ 3,150 บาท)
 • ค่าธรรมเนียมการทำไบโอเมตทริกซ์ 734 บาท (วิธีการชำระเงิน: เงินสด หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ แบงค์ดราฟท์ โดยสั่งจ่าย บริษัทวีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด)

ที่มาของภาพ: ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย (VFS Australia) ประเทศไทย 

Update: 14 ตุลาคม 2021

 

สถานทูตออสเตรเลียได้แต่งตั้งให้บริษัท VFS (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย โดยทางSydneySquare จะเป็นผู้จัดเตรียมเอกสารในทุกขั้นตอนอย่างละเอียด และบริการนำเอกสารทั้งหมดไปยื่นให้ที่ศูนย์รับยื่นคำร้อง (VFS) ซึ่งการยื่นเอกสารประกอบการขอวีซ่าทั้งหมดจะถูกจัดส่งไปให้ทางสถานทูตออสเตรเลียเป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า โดยสถานทูตออสเตรเลียจะประเมินจากคุณสมบัติของผู้ยื่นขอวีซ่าและเอกสารประกอบที่ยื่นเข้าไปทั้งหมด 

สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้สถานทูตฯอนุมัติวีซ่าก็คือการที่ผู้ยื่นขอวีซ่าสามารถแสดงหลักฐานให้ครบถ้วนและตรงกับวัตถุประสงค์ของวีซ่าอย่างชัดเจน  ทางทีมงานSydneySquare มีความพร้อมเป็นอย่างมากที่จะให้บริการด้านวีซ่าออสเตรเลียจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญการยื่นวีซ่าออสเตรเลียมายาวนาน

เราคือทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านวีซ่าออสเตรเลีย บริการรับยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย

วีซ่าออสเตรเลียTel. 080-120-0021
LINE ID.  @SydneySquare
Email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.