นักเรียนไทยในออสเตรเลียโดนยกเลิกวีซ่ามากเป็นอันดับต้นๆ ของโลก

วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย ถือได้ว่าเป็นวีซ่าที่ของ่ายที่สุดในบรรดาวีซ่าที่อนุญาตให้ทำงานได้ แม้ว่าจะมีข้อจำกัดในเรื่องจำนวนชั่วโมงทำงาน (40 ชั่วโมง/ 2 สัปดาห์) แต่นักเรียนส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่ทำงานเกินเงื่อนไขของสถานทูตที่กำหนดทั้งสิ้น…

ทางอิมมิเกรชั่นของประเทศออสเตรเลียได้มีหน่วยงานที่ตรวจตราและตรวจสอบนักเรียนที่ทำผิดกฏของวีซ่าอยู่ตลอดเวลา ซึ่งในแต่ละปีทางอิมมิเกรชั่นได้ยกเลิกวีซ่านักเรียนไปกว่า 10,000 ราย สาเหตุมาจากพบว่ามีการใช้วีซ่านักเรียนเพื่อเข้ามายังประเทศออสเตรเลียด้วยจุดประสงค์อื่น หลักๆคือเพื่อมาทำงาน เพราะวีซ่านักเรียนนั้นอนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าและผู้ติดตามทำงานได้  จากข้อมูลของอิมมิเกรชั่นพบว่า มีจำนวนนักเรียนไทยที่ทำผิดกฏวีซ่ามากอยู่ในอันดับต้นๆ โดยใช้วีซ่านักเรียนเพื่อมาทำงานเป็นหลัก อีกทั้งยังพบว่ามีสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนบังหน้าเพื่อให้นักเรียนจ่ายค่าเรียนเพื่อแลกกับวีซ่าแต่ไม่ต้องเข้าเรียน

 

 

อย่างไรก็ตาม ในประเทศออสเตรเลียก็ยังมีสถาบันการศึกษาชั้นนำหลายแห่งที่ยังคงเน้นคุณภาพของการเรียนการสอนเป็นหลัก เพื่อรักษามาตรฐานและชื่อเสียงของระบบการศึกษาของประเทศออสเตรเลียไว้เป็นอย่างดี

สถานทูตออสเตรเลียมีการทบทวนระบบการอนุมัติวีซ่านักเรียนในทุกๅปี เราหวังว่านักเรียนไทยที่ถือวีซ่านักเรียนอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียจะปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานทูตออสเตรเลียมากขึ้น เพื่อในอนาคตนักเรียนจากไทยจะได้ไม่ถูกลดระดับความน่าเชื่อถือลงจนทำให้ขอวีซ่านักเรียนยากขึ้น

 

 

วีซ่าออสเตรเลียบริการยื่นวีซ่าออสเตรเลีย จัดเตรียมเอกสารและให้คำแนะนำทุกขั้นตอนอย่างละเอียด ดำเนินงานโดยทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ด้านวีซ่าออสเตรเลีย